دعوت به همکاری

 • اطلاعات فردي :

 • متقاضی استخدام در شغل(به ترتیب اولویت)حقوق مورد انتظار 
  افزودن یک ردیف جدید
 • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمعدلنام دانشگاهشهرمحل تحصیلتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دوره 
  افزودن یک ردیف جدید
 • از تاریختا تاریخنام سازمانشغل/سمتآخرین حقوق و مزایاعلت ترک شغل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • توانایی ها و مهارت ها

 • زبانسطح مکالمهسطح درک مطلبسطح نگارش 
  افزودن یک ردیف جدید
 • اسم نرم افزارسطح تسلط(عالی،خوب،متوسط،ضعیف) 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهمدت دورهسال آموزشمؤسسه آموزشی 
  افزودن یک ردیف جدید