دعوت به همکاری

  • اطلاعات فردي :

  • متقاضی استخدام در شغل(به ترتیب اولویت)حقوق مورد انتظار 
    افزودن یک ردیف جدید
  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمعدلنام دانشگاهشهرمحل تحصیلتاریخ شروع دورهتاریخ پایان دوره 
    افزودن یک ردیف جدید
  • از تاریختا تاریخنام سازمانشغل/سمتآخرین حقوق و مزایاعلت ترک شغل 
    افزودن یک ردیف جدید
  • توانایی ها و مهارت ها

  • زبانسطح مکالمهسطح درک مطلبسطح نگارش 
    افزودن یک ردیف جدید
  • اسم نرم افزارسطح تسلط(عالی،خوب،متوسط،ضعیف) 
    افزودن یک ردیف جدید
  • نام دورهمدت دورهسال آموزشمؤسسه آموزشی 
    افزودن یک ردیف جدید